Uforglemmelig flyvetur

Stadsarkivet tog Den Flyvende Kuffert på tur i forbindelse med et teamarrangement til Airexperience.

Kejd, Økonomi 16. december 2011

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR
5 medarbejdere deltog. Christian Krogh, teamleder fortæller: "Jeg synes vi  vi havde en rigtig god dialog. Udfordringen er jo altid om ens handlingsplan nu bliver ført ud i livet. Men jeg synes ikke det er svært at komme videre herfra og få omsat handlingsplanen, fordi vi i vores dialog i dag fik os talt frem til noget konkret og handlingsorienteret."  En medarbejder supplerer: "Jeg synes, det er befriende at få en anledning til at komme op i helikoptorperspektiv og tænke nogle andre tanker".

Servicecenter Økonomi, 18. november

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR-afdelingen

I alt deltog 17 medarbejdere fordelt i 2 grupper. Økonomichef Per Nikolaj Schrøder fortæller: " Jeg oplevede dialogen utroligt positivt og alle var med på "legen". Som de nye legobrætspil så byggede
medarbejderne endda videre på legen med Den Flyvene Kuffert ved under præsentationen af gruppearbejdet at fremføre små skuespil om, hvordan vi i Økonomi har god ledelse. 

Dialogen om, hvad der skal til for at få endnu bedre ledelse udmøntede sig i konkrette og let omsætbare handlinger.

Kulturdiagonalen 16. november

Mødeleder: Mette Geldmann (ekstern)

Jan Lindboe skriver: I alt deltog 20 medarbejdere og tre ledere. Medarbejderne blev inddelt i tre grupper: En Biblioteksgruppe, en gruppe bestående af medarbejdere fra småhusene og en gruppe med teknisk-administrativt personale. De tre ledere havde funktion som sekretærer, i hver sin gruppe.

Konceptet viste sig at lægge op til en udmærket, uformel og lidt humoristisk måde at snakke om ledelse på. Konceptet gav god anledning til, at komme rundt om de fire ledelsesværdier, som de færreste havde stiftet nærmere bekendtskab med. Det lykkedes at få en konstruktiv debat om Kulturdiagonalens ledelsesværdier, således som de blev oplevet af medarbejderne. Første del af mødet handlede således om de ledelsesværdier som p.t. er dominerende i Kulturdiagonalen, hvor især værdierne: ”Visionær ledelse” og ”Handlekraftig og dristig ledelse”, fik mange historier med på vejen. I anden del af mødet, hvor fokus var på ledelsesværdier som fremadrettet skulle have større opmærksomhed, var det især mere ”Tydelig ledelse”, som blev efterspurgt.

Stikord til en fælles handlingsplan blev skrevet op på tavlen. Ledelsen samskriver referater, notater og stikord til en fælles Handlingsplan og forelægger denne på et MED-møde og på fælles personalemøde.         

Kultur Valby, 9. november

Mødeleder Mette Høxbro, Kulturanstalten

Signe Jarved skriver. I alt deltog 25 medarbejdere. Det forløb godt. Vi lagde vægt på, at det var ledelses som team, som skulle evalueres. Det udviklede sig til, at nogen målrettede det mig og andre så på ledelsesteamet, men det var helt fint. Alt i alt var der en rigtig god stemning og alle formåede at være med og reflektere over de genstande de valgte med en historie. Ifht evalueringen fik vi nogle gode pointer med i ledelsesteamet. Handleplaner bliver endelig fastlagt på kommende MED møde.

Kejd, Ejendomsadministration 30. september

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR

I alt deltog 13 medarbejdere. Conni Madsen skriver: "Den flyvende kuffert var en kærkommen lejlighed til at distancere sig fra de store sagsbunker i dagligdagen og får talt sammen på tværs af hele afdelingen. Vi havde gjort en del ud af at snakke om konceptet på et tidligere afdelingsmøde, og alle var med på at spille ind. Vi fik meget ud af at lytte til hinandens historier om god ledelse - sikkert fordi vi var rigtig gode til at gøre dem meget personlige. Inden vi gik videre evaluerede vi, hvordan medarbejderne havde oplevet det.

Sceneskiftet til dialogen om håb for fremtiden gjorde vi ved, at alle skrev deres håb ned på gule post-it, som blev præsenteret og placeret på "værdi-tæppet". Her fik vi konkritiseret, hvad vi mener, vi skal gøre endnu mere af eller forbedre for at få endnu bedre ledelse hos os. Med fokus på ledelsesværdierne har vi fået et struktureret oplæg til en konkret handlingsplan, som bliver det næste vi skal i gang med på et kommende afdelingsmøde."

KEjd, Rengøringsservice 7. september

Mødeleder Nina Hilsted Gemal

Heidi Baadsgaard fortæller: Vi gennemførte vores ledelsesevaluering i forbindelse med vores årlige lederseminar for Rengøringsservices 7 ledere og vores planlægger, hvor temaet i år var "Teamet i fokus". Værktøjet Den Flyvende Kuffert skabte et godt afsæt for seminaret. Vi valgte som det første punkt på dagsorden at åbne kufferten og dele historier om god ledelse med hinanden.

På resten af seminaret skrev vi løbende indsatser til en handlingsplan op og som sidste opgave inden vi sagde farvel og tak for to gode dage lavede vi en fælles handlingsplan.

Kultur Islandsbrygge, 18. august

Mødeleder Steen Christensen, Amagerbro Kultur

Jan Christensen skriver: "Der var en god og konstruktiv stemning på mødet og genstandene i kufferten – sågar selve kufferten – blev brugt i historiefortællingen. Indholdsmæssigt bar drøftelserne præg af den forholdsvis nye fusion af tre enheder, hvor alle ledelsesspørgsmål endnu ikke er helt på plads.
Mødet var på den måde med til at ”for-kvalificere” spørgsmål, som skal behandles på et forestående fusionsseminar den 7. september.
Samlet set var mødet, herunder den eksterne mødeledelse, en meget positiv oplevelse præget af engagement og konstruktivitet."

Kejd, Drift & Services lederteam, 6. juli

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR

Jørgen Stokbro fortæller: Ledelsesteamet består af personer, heraf deltog 7 i evalueringen - en var fraværende grundet lørdagens skybrud. Jeg valgte samtidig at samle op på de ledelsesevalueringer, som de enkelte ledere havde gennemført som afrunding på vores drøftelse om god ledelse her og nu. Samtidig koblede vi også snakken tæt til den dialog vi netop havde haft på et ledelsesseminar i maj. I forhold til 2. del - Håb for Fremtiden, valgte jeg ikke at fokusere på indsatser, men at fokusere på at få tilbagemeldinger på min nye vision for ledelse i Drift & Service. Dagen var dermed et afgørende input til en videre proces.

Kejd, Analyse & Udvikling, 29. juni

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR
Pernille Bahnson, Analyse- og udviklingschef fortæller: "Der var sat 2 timer af til processen, og 15 medarbejdere ud af 20 mulige deltog"
Vi havde inviteret Hanne til at facilitere processen. Hanne bidrog til at vi fik en meget positiv og vedkommende dialog.
Medarbejderne gav udtryk for, at kuffertens ting og sager gjorde det nemmere at "springe ud" og formulere sig om ledelse."

Sundby Bad 28. juni

Mødeleder Lars Armelang, Team Bade

Corina Ene Andersen, leder af Sundby Bad synes, at det gik utrolig godt og bakker om op medarbejdernes og Lars' synspunkter.

Henriette Jungsted fortæller: "Det var lidt svært at komme i gang, men da vi alle var begyndt at tage ting op af kufferten og fortælle, så var det egentlig ret simpelt. Jeg håber, vi kan bruge samme koncept igen om nogle år, da det nok vil være lettere, når man allerede kender til evalueringen".
Marianne Thomsen fortæller: "Jeg synes, det var en god dag. Så fik man sagt det, man gerne ville - og i bund og grund er vi jo glade for vores ledere".

Lars Amelang: "Jeg blev positivt overrasket over, hvor mange konstruktive tilbagemeldinger der kom til lederne Jonny og Corina.Det er ikke altid nemt at skulle reflektere over sin arbejdsplads og ledelsen, men det gjorde alle medarbejderne virkelig godt!"
Tak til Kristine Maria Mogensens for hendes artikel i Team Bades nyhedsbrev

Øbro Svømmehal 27. juni

Mødeleder Ayhan Can, 2200 Kultur

Øbro-hallens daglig leder Neil Boughey fortæller: "På en varm sommerdag i juni fik 30 medarbejdere fra Øbro-hallen mulighed for at sætte ord på, hvad god ledelse er og udveksle erfaringer fra hverdagen. Ayhan gjorde en fantastisk indsats for at forklare konceptet og sætte gang i diskussioner. Medarbejderne var delt op i tre gruppe, hvor der blev arbejdet med stort engagement og adskillige emner blev taget op."

"Ledelsen lyttede opmærksomt og med stor interesse. Medarbejderne var gode til at relatere historier til genstande fra kufferten og inspirerede hinanden til at fortælle om deres oplevelser. Jeg har en helt klar fornemmelse af, at det blev anset som et positivt tiltag og en sjov og konstruktiv måde at fremme en dialog på".

"Der blev udarbejdet en handlingsplan med nogle indsatser, som vil blive præsenteret til vores næste personalemøde med MED-status."

Kulturstationen Vanløse 24. juni

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR

Ole Jensen, chef for Kulturstationen skriver: "I alt deltog 13 fra medarbejdersiden og 2 fra ledelsen. Der blev arbejdet i to grupper, hvor den enkelte fortalte en historie på baggrund af en genstand fra kufferten. Historierne var konkrete og gav anledning til en åbenhjertig og tydelig dialog i grupperne om ledelsesrummet, som det er her og nu. I anden del om håb for fremtiden samledes opmærksomheden om især to hovedemner, som ledelsen tager med og udformer til en konkret handlingsplan, der vil blive fremlagt på det kommende personalemøde.
Medarbejderne ville gerne have haft mulighed for at forberede sig til mødet blandt andet ved at sætte sig ind i ledelsesværdierne, og hvad de betyder. Alle kom til orde, og der blev lyttet intenst fra ledelsens side."

Kejd, Kunder & Planlægning 15. juni

Mødeleder: Pernille Bahnson, Kejd, Analyse & Udvikling
Afdelingen er på 13 medarbejdere og de valgte at tage afsæt i det nye ledelsesgrundlag.
Jes Transbøl skriver: "Jeg tror de fleste følte, at spillet var en smule kunstigt. Vi havde en fin dialog og fik bekræftet, at vi har en velfungerende afdeling uden de store ledelsesmæssige udfordringer. Et obs-punkt er måske, at netop for velfungerende afdelinger er den anerkendende tilgang måske ikke så værdiskabende, da den kan gøre det vanskeligt at få åbnet for eventuelle udfordringer. Her skal der måske noget andet til. Da jeg efterfølgende spurgte en medarbejder, så foreslog han, at medarbejderne i princippet kunne lave den alene og så samle input og konstruktive indslag og derefter gå i dialog med ledelsen."

Kejd, Drift & Service, Administration 14. juni

Mødeleder Heidi Baadsgaard, Rengøringsservice

Steen Hansen fortæller: "Der deltog 8 medarbejdere. Forud var gået en grundig forberedelse. Inden jeg deltog i HR's træning i koncpetet havde jeg kigget materialet igennem og synes det var vanskeligt helt at vide, hvad det drejede sig om, men træning gav det fornødne overblik, og jeg fik klart det indtryk, at der var stor frihed til at tilpasse konceptet, hvilket jeg satte stor pris på. Jeg valgte ikke at læse eventyret op og at tage afsæt i det nye ledelsesgrundlag. Vi valgte at holde det på Rådhuset for at komme ud af de vante rammer, og det kan varmt anbefales."

"Det fungerede fint med at tage genstande op og fortælle historier derudfra. Jeg fik bekræftet, at vores afdeling fungerer ledelsesmæssigt. I forhold til 2. del (håb om fremtiden) kunne jeg have ønsket mig en mere livlig dialog, med nogle konkrete forbedringsforslag til, hvor vi kan gøre det endnu bedre. At der ikke kom det, kan dog ikke bebrejdes konceptet."

Grøndal Centeret 14. juni

Mødeleder Nina Hilsted Gemal, HR

Lene Lous fortæller: "I alt deltog 23 medarbejdere og 2 ledere. Medarbejderne var inddelt i deres 3 teams. Det fungerede rigtig godt, at medarbejderne ikke kendte mødelederen."
"Vi fremhævede, at det afgørende var at fortælle om en konkret situation, hvor man havde oplevet god ledelse og mindre vigtigt, om rekvisitten var direkte relateret til historien. Det viste sig i praksis, at medarbejderne fint fik genstanden til at være et symbol på deres historier. Langt over halvdelen kiggede nysgerrigt i kufferten, og de forskellige løjerlige rekvisitter bragte hurtigt smilene frem på læberne og fik sat snakken i gang. Ledelsesevalueringen gav os en erfaringsrig dag blandt fantastiske medarbejdere, der var var aktive medspillere, og hvor alle havde tid til at blive hørt. Robert og jeg glæder os til at tage fat i indsatserne i samspil med medarbejderne."

"Dialogen om god ledelse foregik i teamsene og opsamlingen foregik stående omkring det store lærred med ledelsesværdierne, hvor ordstyrerne så kort genfortalte de konkrete historier, og valg af placering. Alle hørte hinandens historie og argumenter, og det var rart, så man ikke gik glip af, hvad de andre teams havde at byde ind med. Vi fik en god dialog, hvor vi talte om, hvad der kunne være årsag til, at der var flere rekvisitter et sted og færre et andet. Til dialogen med indsatser og håb for fremtiden valgte vi, at teamsene startede ud med at komme med nogle konkrete indsatser. Igen lavde vi fælles opsamling. Medarbejdernes ønsker var faktisk så konkrete, at de kunne nedskrives direkte i vores handleplaner. De 3 teams samler op på deres indsatser på deres personalemøde, og der vil blive en samlet opsamling på næstkommende p-møde med MED-status."

Københavns Museum 10. juni

Metroudgravningen på Kongens Nytorv
Samlingsleder Søren Bak-Jensen fortæller: "Den ambitiøse plan var at have gennemført forløbet for hele museet inden kl. 14 og derefter fortsætte med den årlige sommerfest. Og med 140 medarbejdere fordelt dels på museumsbygningen på Vesterbrogade og dels på de store arkæologiske Metro-udgravninger på Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen var det lidt af en organisatorisk udfordring. Otte flyvende kufferter måtte på vingerne, de første kl. 7.30.
Forud var gået en større planlægningsrunde, hvor de enkelte gruppers sammensætning og tidspunkter var blevet koordineret og værdierne oversat til engelsk. Vi havde valgt at finde mødeledere internt, og arbejdet med at finde personer, der både kunne lede en gruppe og nå at være med i deres egen, havde været intenst. Men planen lykkedes og dagen forløb tilfredsstillende. Som formiddagen skred frem, bevægede evalueringen sig gennem overlappende cirkler, indtil ledelsesgruppen kunne sætte punktum for forløbet kun lidt forsinket.
Skoletjenesten
Ledelsesevalueringen skete i grupper med de kolleger, vi hver især arbejder mest sammen med. Det, synes jeg, gav gode muligheder for at relatere sig til de historier, der blev fortalt. Jeg synes at både forløbet i min enhed samt i ledelsesgruppen var konstruktivt og tankevækkende."

"Vi havde i oplægget til dagen lagt meget vægt på, at der ikke var tale om en evaluering af enkelte ledere på museet, men i højere grad af de værdier og principper, der karakteriserer den måde, vi arbejder sammen på og løser opgaver i Københavns Museum. De tilbagemeldinger, jeg har fået, går på, at mange havde en rigtig god oplevelse med at tale med deres kolleger omkring dette aspekt af deres arbejde. Med mange nyansatte medarbejdere og mange forskellige nationaliteter repræsenteret, var det også en måde at ryste folk mere sammen på, og der var en god stemning. Jeg har også hørt gode tilbagemeldinger omkring konceptet med at bruge genstande til at fortælle historier ud fra, hvilket jo også i høj grad er det, vi gør på Københavns Museum. Men jeg har også hørt flere sige at hele iscenesættelsen med H.C. Andersens eventyr ikke var nødvendig, og egentlig underminerede seriøsiteten i møderne. Jeg tror også, der blev gået let hen over eventyrlæsningen de fleste steder, og måske kan man godt få succes med at gå mere direkte på, hvad emnet og formålet med dagen er".

Drift & IT 1. juni

Mødeleder: Jens Ingemann

Helle Lydholm skriver: "Den flyvende kuffert fløj ikke i den nye afdeling, men det gjorde gode idéer og input til fremtidens D&I til gengæld – og det i lind strøm.  D&I havde efter aftale med HR fravalgt at benytte ’Den flyvende kuffert’ p.g.a. afdelingens korte levetid i den nye form (sammenlægning af det gamle ’D&K’ og ’DTA’). Det ændrede dog ikke ved vigtigheden af at give såvel ledelse som medarbejdere muligheden for at respondere på de foregående 2 måneder og med baggrund i disse at komme med konkrete forslag, der kan være med til at sikre både trivsel og effektivitet i D&I."

"Jeg faciliterede en proces, hvor afdelingens medarbejdere blev inddelt i 4 grupper og udstyret med hver sin ledelsesværdi. Grupperne gav både mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger bestående af konkrete idéer til, hvad ikke kun ledelsen, men også i høj grad medarbejderne kan bidrage med i udformningen af fremtidens D&I. Afdelingens 4 ledere udgjorde den sidste gruppe og behandlede en ledelsesværdi efter eget valg på helt samme måde som de 4 andre grupper.

"Processen levnede også tid til at respondere i plenum over de mundtlige oplæg, og ved workshop’ens udgang afleverede grupperne de skriftlige indlæg til ledelsen som et godt udgangspunkt for en kommende færdig handlingsplan. Opfindsomhed, vilje, humor og gode lakridser betød, at dagen bød på brugbare input og gode grin."

Amagerbro Kultur 27. maj

Mødeleder Jan Henriksen, Kultur Islands Brygge

I alt deltog 24 medarbejdere og 4 ledere, som blev fordelt i 4 grupper blandet på tværs af bibliotek, kulturhus og Prismen.
Steen Christensen fortæller - "Vi havde i ledergruppen besluttet os for at tage afsæt i det nye ledelsesgrundlag og fokusere på, hvad god ledelse er for alle 4 ledere i ledergruppen, så medarbejderne samlet gav input til værdier for god ledelse til hele ledergruppen. Dialogen om god ledelse her & nu tog vi i grupper, og dialogen om indsatser tog vi i plenum under kyndig vejledning af vores mødeleder. Dagen rundede vi af med en fællessang.
Som ledergruppe oplevede vi, at Den Flyvende Kuffert satte gang i dialogen blandt medarbejderne, og den ene lille historie om ledelse afløste den anden ved bordene. Udfordringen er at komme fra 1. halvleg med positive og anerkendende fortællinger til 2. halvlegs fokuserede indsatser i en handlingsplan. Men det lykkedes fint, og handlingsplanen blev godt modtaget i MED-udvalget." 

Hovedbiblioteket 23 maj

Mødeleder Kristian Bak, Stadsarkivet

Jens Steen Andersen skriver: "Deltagerne var i alt ca. 30 personer, fordelt med 2 medarbejdere fra hver af Hovedbibliotekets fire afdelinger samt Biblioteksfaglig Afdeling og Projektafdeling, ledergruppen, det udvidede MED-udvalg samt den tværfaglige gruppe. Deltagerskaren var besluttet i dialog mellem ledelsen og MED-udvalget, og det fungerede godt."

"Fortællingerne blev indledt med en introduktion i plenum. Herefter foregik fortællingerne i mindre grupper på tværs af afdelingerne og personalegrupper. Afslutningsvis blev der samlet op på udsagnene, anbefalingerne og indsatserne i plenum."

"Der var på forhånd en vis skepsis imod konceptet. Vi valgte ikke at fortælle historien om Den Flyvende Kuffert, og det blev stillet frit, hvorvidt man anvendte ting fra kufferten i forbindelse med fortællingerne. Ledelsen oplevede, at der var en fin balance mellem denne metode og resultatet. En refleksion er, at introduktionsmaterialet til Den Flyvende Kuffert skræmte folk lidt på forhånd, men at ledelsesværdierne i praksis fungerede fint som en god ramme om dialogen. Ud fra temaer, udsagn og historier fik ledelsen - og medarbejderne - mange gode input til en handleplan , så der kan udarbejdes et oplæg til handleplan, som drøftes på kommende MED-møde, Dialogmøder for alle ansatte og decentrale afdelingsmøder efter sommerferien."

KEjd, Driftgruppen 17. maj

Mødeleder Tommy Dan Olesen, Kejd, Drift & Service

Jens Svane fortæller: " 9 medarbejdere deltog, hvoraf 2 selv har ledelsesansvar. Opstarten vil nok altid være lidt kunstig, indtil der kommer gang i snakken. Jeg præciserede, at man ikke behøvede at binde historien op på en genstand. Det viste sig dog, at alle bød ind med en historie. Folk fik ligefrem lyst til at fortælle flere. Historierne handlede både om mig som leder og om ledelse generelt - cirka fifty fifty. Dialogen gav også afsæt til en god snak om ledelse generelt i hele KEjd. I fht. 2. del (fremtiden) holdt vi fast i allerede besluttede indsatser og konkretiserede dem yderligere."

"Ledelsesevalueringen var med til at skabe gensidig erfaringsudveksling og styrke teamet trods dets forskellighed."

Team NØ, Administrativt Team 13. maj

Mødeleder Casper Jøns Larsen, Team Bade

Nellie Bradsted fortæller: "Fra Team Nord Øst deltog 6 administrative medarbejdere. Jeg blev positivt overrasket over, hvor stort et engagement medarbejderne havde, og der kom nogle rigtige fine ting frem under seancen. Så jeg synes, dagen forløb rigtig godt. Jeg havde valgt at lægge vægt på, at genstandene kun skulle betragtes som stikord, så vi havde ikke så meget fokus på selve genstanden, men mere på hvilken ledelsesværdi den omhandlede. Konceptet gav også anledning til at komme rundt om alle ledelsesværdierne og derved en drøftelse af, hvordan de kunne opfattes.
Forberedelse og valg af mødeleder er enormt vigtigt - herunder, hvad jeg som leder ønskede at få ud af evalueringen. Men det er også vigtigt, at have lavet nogle klare aftaler med sin mødeleder om, hvordan dialogen skal takles, og hvad det er, man vil have fokus på. Konkret havde vi aftalt, at et lidt følsomt ledelsesmæssigt emne skulle drøftes - også selvom medarbejderne ikke selv kom ind på det. Casper gjorde det fantastisk, og fik det frem, jeg ønskede.
En stor styrke ved konceptet var, at jeg som leder havde mulighed for at sætte dagsorden bl.a. i form af valg af historie. Jeg valgte en historie, hvor min egen sårbarhed kom frem - også med den tanke, at jo mere man selv giver af sig selv som leder, jo mere åbner medarbejderne også op.
Jeg kan varmt anbefale at lave noget socialt bagefter, da det for os gjorde, at evalueringen blev rundet af på en god måde, hvor man lige fik mulighed for at snakke videre om noget af det, der var blevet sagt.
For det videre forløb er handleplanen også meget vigtig, dels fordi det er en god afrunding på dagen, men også fordi at både leder og medarbejdere således har noget at holde hinanden op på."

Vesterbro Svømmehal 10 maj

Mødeleder Casper Jøns Larsen, Team bade

Ialt deltog 10 medarbejdere.

Birte Hjorth fortæller:"Vi tilpassede konceptet og gik ikke op om, genstanden fra kufferten havde noget med historien om god ledelse at gøre, da det var svært at finde en ting, der passede lige netop på det, man godt ville sige. Det var ca halvdelen, der bare tog noget, og som ikke relaterede genstanden til sin historie.
MEN det fungerede alligevel, det at have noget konkret at kunne lægge fra sig - kunne i princippet have været hvad som helst."

Sekretariat & Kommunikation 5. maj

Mødeleder Jan Lindboe, Kulturdiagonalen

I alt deltog ca 20 medarbejdere som var fordelt i 3 gruppe. Konceptet var tilpasset, så man kunne vælge at bruge en lap papir i stedet for en genstand.

Sara Linell udtaler: "Konceptet havde på forhånd mødt megen skepsis hos flere medarbejdere, hvilket betød, at det var op ad bakke at skabe en god stemning omkring evalueringen.  Flere fandt det svært at tale om ledelse i stedet for om lederne. Derfor blev dialogen om samspillet - og medarbejdernes egen rolle - ret fraværende. Min egen opfattelse, som er bekræftet af flere medarbejdere, er, at man med denne metode ikke nødvendigvis når særlig dybt i dialogen. Arbejdet med at lave handlingsplaner fungerede ikke særlig godt. Det er svært at vende blikket over på det, der ikke fungerer særlig godt, når man har været tvunget ind i 'den positive fortælling'. Vi har derfor en opgave foran os i ledelsen med at få konkretiseret, hvordan vi vil følge op på evalueringen."

Huset i Magstræde 12. april

Mødeleder Signe Jarvad, Kultur Valby.

Jakob Kwederis fortæller: "Vi havde en rigtig god dag, formen virkede godt for alle parter, og trods det, at jeg kun har været Husets chef i lidt over 2 måneder, fungerede HER&NU også godt. Vi valgte også at bruge genstande til at fortælle hinanden om, hvad vi ønskede mere af i fremtiden.
Personalet skal have stor ros for deres engagement og bidrag – de var gode til at sætte ord på deres tanker og gøre fortællingerne nærværende og relevante. Og jeg som leder fik stort udbytte af at lytte og observere og slutteligt følge op med handlingsplan."

Kunsthallen Nikolaj 8. april

Mødeleder Stig Miss, Thorvaldsens Museum.

Elisabeth Delin Hansen skriver:"I alt deltog 9 medarbejdere. Del 1 (Her & nu) gennemførtes ved hjælp af genstande, som de enkelte medarbejdere fortalte historier ud fra.Forløbet gik vældig godt. Der blev fortalt fine historier, som genererede frugtbare diskussioner.

Del 2 (Håb for fremtiden) udfoldede vi uden genstande. Også her gik diskussionen godt, og vi besluttede os for at arbejde videre med to punkter."

Thorvaldsens Museum 31. marts

Mødeleder Nanna Bugge, Sekretariat & Kommunikation

Stig Miss fortæller: "Vi havde en god og fornøjelig eftermiddag med evaluering af ledelsesrelationerne i Thorvaldsens Museum, og museet fik konkrete indsatser på bordet."

Stadsarkivet 25. marts

Mødeleder Jens Steen Andersen, Hovedbiblioteket.
Ca 24 medarbejdere deltog. Dialogen om god ledelse foregik i 2 tværgående grupper med lederne som ordstyrer. Dialogen om indsatser foregik i plenum.
 

En medarbejder udtalte: "Min umiddelbare indskydelse var, at det var nogle mærkelige ting, men det triggede faktisk en til at tænke på en ny måde". En anden  fremhævede, at de konkrete historier var med til, at erfaringer blev delt. En tredie sagde: "At det er godt ledelsen tænker konkret, og det er vigtigt at holde ledelsen op på, at der kommer noget konkret ud af det."

Planlægning, Integration & Fritid 18. marts

Mødeleder Sara Linell, Sekretariat & Kommunikation
Afdelingens 20 medarbejdere var inddelt i 2 grupper.

Afdelingschef Rikke Thielcke giver kufferten følgende ord med på vejen: "Medarbejderne blev klogere på hinanden og spurgte nysgerrigt og interesseret ind til hinandens historier. Skøn feedback, som motiverer mig til i endnu højere at arbejde seriøst med ledelse. Fantastiske medarbejdere, som altid går åbent og konstruktivt til alt, og som er friske på at lege."

Team Bade - Teamledelsen, Daglige ledere og Teknisk serviceledere 17. marts

Mødeleder Mette Høxbro, Kulturanstalten.

Valgte samme fremgagsmåde som ved evalueringen af teamledelsen. I alt deltog 22 ledere, som blev inddelt i 5 grupper.
Lars Armelang udtaler: "Det var et forrygende dialogværktøj til evaluering af netop serviceledere og daglig ledere. Vi kom hele vejen rundt om ledelse i dagligdagen og fik nogle rigtig gode, interessante og sjove ledelsesevalueringer. Vores mødeleder var rigtig god til at samle op på alle vores fortællinger, så vi til slut fik lavet nogle konkrete mål, vi i ledergruppen kan arbejde med, så vi bliver endnu bedre til ledelse.
Jeg forventer mig også meget af de næste seancer, hvor lederteamet i den enkelte svømmehal skal evalueres af medarbejderne."

HR afdelingen 14. marts

Mødeleder Elisabeth Bloch, Stadsarkivet

I alt deltog 25 som blev inddelt i 3 grupper. Dialogen om indsatser blev taget i plenum og eferfølgende konkretiserede ledelsen indsatserne.

Team Bade - teamledelse 14. marts

Mødeleder Jakob Kwederis, Huset i Magstræde


Teamledelsen valgte at benytte ting til både at fortælle historier om god ledelse i dag og til at fortælle, hvordan ledelsen kan blive endnu bedre.

Lars Armelang udtaler: "Da mine 4 teamledere og jeg normalt har en meget god og konstruktiv dialog i dagligdagen, havde det ikke været nødvendigt med så pædagogisk en øvelse. Men det var rigtig godt og en god øvelse inden gallapremieren med serviceledere og daglige ledere."

Østerbro og Øbro/Jagtvej Bibliotek 11. marts

Mødeleder Hanne Robenhagen, HR-afdelingen

Som led i institutionens fusionsproces afholdtes en temadag om fælles visioner, værdier og handlingsplan. På dagen kom Den Flyvende Kuffert i
anvendelse i arbejdet med at skabe fælles værdier i den netop fusionerede enhed og blev et værktøj, der løftede dagen og bragte humøret ind i processen.

Medarbejderne var inddelt i grupper. 1 gruppe drøftede, hvordan værdierne konkret udfoldes i mødet med borgeren, 2 grupper beskæftigede sig med ledelse-medarbejdere relationen og 2 grupper med medarbejder-medarbejder relationen og værdiernes daglige liv her.